επαναστασις.jpg

Το άρθρο αυτό στόχο έχει να τονίσει, στο στέλεχος μίας επιχείρησης μεσαίου η μεγάλου μεγέθους, την ανάγκη να ερευνήσει την τεχνολογία ECM, σε σχέση με το αντικείμενο της δραστηριότητας της εταιρίας του, με ευρύτητα, εν όψη τόσο της δυνατότητας  άμεσης μείωσης του λειτουργικού κόστους, όσο και της συνειδητοποίησης των σημαντικών αλλαγών που έρχονται και θα επηρεάσουν σοβαρά τον τρόπο λειτουργίας των περισσοτέρων επιχειρήσεων.

Η 3η τεχνολογική επανάσταση

Συχνά επικοινωνώ μαζί σας περιγράφοντας τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Enterprise Content Management. (Διαχείριση Εταιρικής Πληροφορίας)

Σήμερα θα ήθελα να υπογραμμίσω τον ρόλο που παίξουν οι τεχνολογίες Enterprise Content Management στην προαγωγή της 3ης τεχνολογικής επανάστασης που έχει ήδη έχει ξεκινήσει.

Ο όρος 3η τεχνολογική επανάσταση

Ο όρος 3η τεχνολογική επανάσταση σιγά σιγά καθιερώνεται με τους ορίζοντες που ανοίγονται από τις νέες τεχνολογίες επικοινωνιών, τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης (machine learning)  , ‘έξυπνης’ ρομποτικής , της υιοθέτησης των μεγάλων βάσεων πληροφοριών (BigData) και από τις επιπτώσεις που, μετά βεβαιότητας, θα έχει η επανάσταση αυτή στις οικονομικές, κοινωνικές και  αναπόφευκτα πολιτικές εξελίξεις.

Τα πρώτα δείγματα

Η 3η τεχνολογική  επανάσταση έχει επιπτώσεις πρωταρχικά, στις προηγμένες βιομηχανικά κοινωνίες που η μαζικότητα και πολυπλοκότητα στις γραμμές παραγωγής είναι πολύ μεγάλες και όπου η αυτοματοποίηση έχει μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης.

Το πρώτο στάδιο ένταξης στην 3η τεχνολογική επανάσταση για μια επιχείρηση είναι η υιοθέτηση τεχνολογιών ECM, όπως θα εξηγήσω πάρα κάτω.

Η Ελληνική αγορά

Η έλλειψη μεγάλων βιομηχανικών μονάδων στην Ελληνική αγορά περιορίζει σημαντικά την εμπειρία των στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών.

Ακόμη περισσότερο καθυστερεί την συνειδητοποίηση των επερχόμενων αλλαγών που η 3η τεχνολογική επανάσταση θα επιφέρει τα επόμενα χρόνια. Αυτές οι αλλαγές, θα επηρεάσουν τόσο τις δομές παραγωγής, όσο και τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες εργασίας και του διεθνούς ανταγωνισμού.

Στην Ελληνική αγορά, οι  φορείς που εμφανίζουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αλλά και την ανάγκη έγκαιρης προσαρμογής στις εξελίξεις, περιλαμβάνουν, το δημόσιο, τον χρηματοοικονομικό τομέα αλλά και τις εταιρίες παραγωγής και διανομής προϊόντων ( τρόφιμα, ποτά, φάρμακα, αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα μεγάλου αριθμητικού όγκου).

Ακόμη πιο έντονη ανάγκη παρουσιάζεται στους κάθετους τομείς των Supermarkets, Νοσοκομείων, Ναυτιλίας και Ασφαλειών ( ιδιαίτερα στις ασφάλειες αυτοκινήτων για την διαχείριση ζημιών) , καθώς οι τελευταίες συνδυάζουν μεγάλη πολυπλοκότητα διαδικασιών και μεγάλους αριθμητικούς όγκους.

Ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία

Η άφιξη της 3ης τεχνολογικής επανάστασης εμφανίζει ορισμένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα και ευκαιρίες για την βελτίωση της ελληνικής οικονομίας, δεδομένου ότι, η αναδιάρθρωση των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, απαιτεί αρκετό χρόνο μετασχηματισμού (Reengineering) που σήμερα επιτελείται παγκόσμια.

Ευτυχώς, δεν χρειάζεται να αναδιαρθρώσουμε κάποια βαριά βιομηχανία (πχ. Αυτοκινητοβιομηχανία ) την οποία δεν έχουμε. Αντίθετα μπορούμε να αναβαθμίσουμε άμεσα και εύκολα συγκεκριμένους τομείς και να διατηρήσουμε την πρωτοπορία, όπου την έχουμε, επεκτείνοντάς, για παράδειγμα, την αναβάθμιση του τομέα υγείας και ασφάλισης σε συνδυασμό με τον τουρισμό που είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας.

Κλάδοι όπως η ναυτιλία, η επόμενη ελληνική παγκόσμια κυριαρχία, μπορούν να ωφεληθούν διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά τους στην ασφάλεια και την αξιοπιστία, στην ποιότητα, στη ταχύτητα των μεταφορών, στη διαχείριση προσωπικού κλπ.

Μία ακόμη ευκαιρία για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας με την αξιοποίηση της τεχνολογίας ECM αποτελεί τόσο ο κλάδος εισαγωγών και εξαγωγών όσο και η μεταποίηση καθώς και οι εταιρίες logistics  που σχετίζονται με την διαχείριση των διαδικασιών εισαγωγών εξαγωγών εκτελωνισμού και διακίνησης.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε αντιπαράθεση με το πρόβλημα μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού

Η 3η τεχνολογική επανάσταση και κατ’ επέκταση η τεχνολογία ECM κυρίως αφορά την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που δεν σχετίζεται απαραίτητα με την μείωση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά αφορά στην αύξηση της αποδοτικότητας του ίδιου του ανθρώπινου δυναμικού, στην εξοικονόμηση δαπανών σε μέσα και υλικά, στη βελτίωση των διαδικασιών, στη μείωση, ακόμα και εξάλειψη των σφαλμάτων και τέλος αφορά στην ευελιξία της επιχειρησιακής μονάδας, ώστε να προσαρμόζεται στις απότομες αλλαγές των συνθηκών της αγοράς.

Βέβαια θα ήταν υποκριτικό να μην τονίσω ότι, μία από τις σοβαρότερες επιπτώσεις της 3ης τεχνολογικής επανάστασης θα είναι η μείωση διαθεσίμων θέσεων εργασίας και η πραγματική πρόκληση θα είναι ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος της ανεργίας .

Η αύξηση της ανεργίας, ή  η κάποια μείωση των ωρών εργασίας, είναι  ταυτόχρονα βέβαιο ότι, θα λειτουργήσει σαν μοχλός  για μια νέα κοινωνική προσαρμογή με την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων (όπως έγινε και παλαιότερα).   

Η τεχνολογία ECM προάγγελος ένταξης της τεχνητής νοημοσύνης 

Είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς πού υπάρχει η συσχέτιση της τεχνολογίας ECM με την επόμενη φάση προσαρμογής της παραγωγικής διαδικασίας  που είναι η σταδιακή εφαρμογή της αυτοματοποίησης εργασιών και διαδικασιών αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, την ρομποτική σε συνδυασμό με τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που παράγουν οι επιχειρήσεις καθημερινά  (Big Data).

Σαν παράδειγμα, υπογραμμίζω ότι τα συστήματα ECM περιλαμβάνουν τόσο, τις τεχνολογίες ψηφιοποίησης εγγράφων και εικόνων με δυνατότητες αυτόματης αναγνώρισης του περιεχομένου τους, όσο και τα συστήματα παρακολούθησης ροής εργασίας και διαδικασιών (BPM),  μέσω των οποίων  αξιολογούνται, επεξεργάζονται και διαμοιράζονται οι πληροφορίες.

Ο συνδυασμός των παραπάνω εργαλείων επιτρέπει σε ένα σύστημα ECM να αναγνωρίζει στοιχεία και δεδομένα από εκατοντάδες πηγές διαφορετικών εισερχόμενων έγγραφων, διαφόρων τύπων και κατηγοριών και αξιοποιώντας τη γνώση που αντλείται από αρχεία ‘big data’,  να χαρακτηρίζει, να ταξινομεί  τις πληροφορίες αυτές και να τις δρομολογεί σε διαφορετικούς παραλήπτες, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, ώστε να εκτελεστούν οι επόμενες δραστηριότητες ( πχ. έλεγχος, εγκρίσεις, λογιστικοποιήσεις κλπ.) .

Με αυτό, το σχετικά απλό παράδειγμα, ελπίζω να γίνεται αντιληπτό  πώς, με την παρεμβολή των τεχνολογιών ECM, εφαρμόζεται σταδιακά, η κατάτμηση φάσεων της όποιας παραγωγικής διαδικασίας, που τελικά οδηγεί στην αντικατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα

Η διαδικασία της μετάβασης αρχικά ξεχωρίζει το έργο σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να απαιτεί όλο και λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση ( που μπορεί σε πρώτη φάση να καλύπτεται από προσωπικό χαμηλότερου κόστους) , αλλά αργότερα κάθε στάδιο αντικαθίσταται από συστήματα και αυτοματισμούς τεχνικής νοημοσύνης.

Τελειώνω κάνοντας την παρατήρηση που υπογραμμίζει την σημασία έγκαιρης προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που επιβάλουν οι εκάστοτε τεχνολογικές εξελίξεις:

 1. Η 1η Τεχνολογική επανάσταση. Ακολούθησε ο 1ος Παγκόσμιος Πόλεμος
 2. Η 2η  Τεχνολογική επανάσταση. Ακολούθησε ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος
 3. Η 3η Τεχνολογική επανάσταση. Τι θα ακολουθήσει;

Με το ερώτημα αυτό σας αφήνω και σας προτρέπω να διερευνήσετε ακόμη περισσότερο τους τομείς εφαρμογής των τεχνολογιών  EnterpriseContent Management σε σχέση με το αντικείμενο της δικής σας επιχείρησης.

Το πρόβλημα αφορά την επιβίωση της επιχείρησή σας μέσο-μακροχρόνια.

Μια πλοήγηση στο site της εταιρίας www.modus.gr είμαι βέβαιος θα προξενήσει σημαντικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο.

NK

 

Άρθρο του ιδίου  στο site της Modus

http://www.modus.gr/afipnisi-epixirimatikis-kai-politikis-koinotitas/

Advertisements

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.jpg

                                                          Είναι πράγματι προφανές;

Αναντιστοιχία εξαγγελιών με τα αποτελέσματα της Ελληνικής οικονομίας.

Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να υποτιμηθεί  η αναντιστοιχία των εξαγγελιών της κυβέρνησης  με τα πραγματικά αποτελέσματα της Ελληνικής οικονομίας.

Το έγκλημα της παραπλάνησης και παραπληροφόρησης τόσο σε επίπεδο κοινοβουλίου όσο και ευρύτερα στο έθνος δεν μπορεί πλέον να ξεπεραστεί με δηλώσεις όπως ‘Mea Culpa’ ή ‘είχαμε αυταπάτες’..

Η εσφαλμένη παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων ακόμα και  μίας απλής ΑΕ αποτελεί  ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται την δίωξη και αντικατάσταση ολόκληρου του ΔΣ. Πολύ δε περισσότερο αυτό θα έπρεπε να ισχύει για ένα Πρωθυπουργό και την παρέα του, που παραπλανούν ένα ολόκληρο έθνος.

Υιοθέτησης ιδεοληπτικών επιχειρημάτων σαν  έκφραση επιβεβαίωσης  της υπαρξιακής υπόστασης μίας πολιτικής παράταξης

Είναι άξιο απορίας, ποιους πίστεψε ο Ελληνικός λαός και ποιους εμπιστεύτηκε, μέσα στην απόγνωσή του, να τον οδηγήσουν σε διέξοδο, αυτήν την περίοδο της κρίσης.

Παρακολουθώ  Έλληνες και ξένους να αναρωτιούνται:

Μα, πως είναι δυνατόν να μην βλέπουν την μη ρεαλιστική, καταστροφική πορεία στην οποία οδηγούν την χώρα τους αλλά και τους εαυτούς τους με την αναχρονιστική ιδεοληψία που τους διακατέχει;

Ποιο είναι το είδος του ‘αναβολικού’ που παίρνουν για να μην συνειδητοποιούν την καταστροφή που δημιουργούν;

MARX.jpg

Ο Μαρξ είχε πει το φημισμένο ‘Η θρησκεία είναι το όποιο των λαών’, σήμερα αντίστοιχα μπορούμε να πούμε  ότι ο πολιτικός φανατισμός και η ιδεοληψία είναι το ‘αναβολικό’  που τυφλώνει και παραλύει πολιτικές παρατάξεις και ηγεσίες απέναντι  στον ρεαλισμό.

Προσωπικά ερμηνεύω την επιμονή υιοθέτησης ιδεοληπτικών επιχειρημάτων σαν  έκφραση επιβεβαίωσης  της υπαρξιακής υπόστασης μίας πολιτικής παράταξης που υιοθετεί συνθήματα όπως   Ή αυτοί ή εμείς’ .

Αλλιώς δεν μπορώ να ερμηνεύσω την άρνηση της κυβέρνησης να καταδικάσει τα εγκλήματα του Σταλινισμού, έστω και με την πρόφαση ότι δεν μπορούν να συγκριθούν με τα εγκλήματα του Ναζισμού.

STALIN.jpg

Αυτή η συμπεριφορά υποκρύπτει στόχους και τακτικές που με ανησυχούν για το τι μπορεί να μου επιφυλάσσει το μέλλον.

ΓΛΕΖΟΣ.jpg

Ο πυρήνας των αντιπαραθέσεων πάνω στην οικονομική και κοινωνική πολιτική.

Στον πυρήνα των αντιπαραθέσεων βρίσκονται οι βασικοί στόχοι και φιλοσοφίες  της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής των κομμάτων.

Οι γενικόλογες διακηρύξεις, πλέον, όπως προστασία των αδυνάτων, αναδιανομή πλούτου, ανάπτυξη με γνώμονα το περιβάλλον ,προστασία του δημόσιου  χαρακτήρα συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, αποτελούν κενό γράμμα λαϊκισμού αν δεν συνοδεύονται από πειστικά στοιχεία που δεν θα αντιφάσκουν με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να είναι μετρήσιμα και να δίνουν απαντήσεις ως προς  το πραγματικό γεγονός της καταπόντισης  του βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων, της φτωχοποίησης της μέσης αστικής τάξης αλλά και της εργατικής που πραγματοποιείται με την υπερβολική φορολόγηση εισοδήματος πχ φόρος εισοδήματος εισπράττεται ακόμα και από άνεργους που φορολογούνται  βάσει τεκμηρίων που δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά εισοδήματα.

Η καταπόντιση του βιοτικού επιπέδου γίνεται  και από την υπερβολική φορολόγηση της περιουσίας της μέσης αστικής τάξης καθώς  επίσης και από την ανεργία και την μάστιγα της μερικής απασχόλησης που υποκρύπτει την πραγματική ανεργία.

Τον κύριο παράγοντα για όλες αυτές τις συνέπειες αποτελεί  η έλλειψη επενδύσεων και ρευστότητας που προκύπτει από αλυσιδωτές αλληλοεπιδράσεις και παρενέργειες , πρακτικών όπως γραφειοκρατία, αντι επενδυτική ιδεοληψία, προστατευτισμού  συνδικαλιστικών κινημάτων που μείωσαν την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας με τελικό αποτέλεσμα την πλήρη αποβιομηχάνιση.

 

Το νέο αφήγημα.

Τι μας έμεινε τελικά;  Ο ήλιος και η θάλασσα που μας χάρισε απλόχερα η φύση, για την οποία δεν δουλέψαμε για να παράγουμε κάποιο έργο.

Ακόμα και αυτά αδυνατούμε να διατηρήσουμε, αποχαυνωμένοι μέσα στο λήθαργο της αυταρέσκειας και του ψεύδους ενός πρωθυπουργού, που πάντα χαμογελά ανίκανος να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της καταστροφής που δημιουργεί.

tsipras.jpg

Μέσα σε αυτό το χάλι θα έπρεπε να δημιουργηθεί κάποιο καινούριο αφήγημα που θα δικαιολογεί την μέχρι στιγμής αποτυχία αλλά και μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τις μη υιοθετημένες εξαγγελίες.

Η συνταγή είναι απλή: Παραλάβαμε καμένη γη, τι περιμένατε θα διορθώσουμε τα σφάλματα μίας τριακονταετίας;

Βέβαια να μην γίνεται λόγος για τα ψεύδη προκυμμένου να αναρριχηθούμε στην εξουσία.

Αλλά όλα αυτά είναι ‘χθεσινά ξινά σταφύλια’.

Το βαθύτερο πρόβλημα του διχασμού της Ελληνικής κοινωνίας.

Παρ όλα αυτά το πρόβλημα είναι βαθύτερο και διαχρονικό, έχει να κάνει με τα ρίζες του διχασμού της Ελληνικής κοινωνίας.

Η πτώση του υπαρκτού Σοσιαλισμού της Σοβιετικής Ένωσης απελευθέρωσε τις χώρες της κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης που είχαν βιώσει την καταπίεση των ολοκληρωτικών καθεστώτων, είχε σαν  αποτέλεσμα την τροφοδότηση της δύσης με προσωπικό διψασμένο για ελευθερία και ανάπτυξη και γενικότερα προσέφερε χώρο ανάπτυξης για όλους  μέσα στο περιβάλλον μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία παρά τα προβλήματα που δημιουργούσε η καθυστέρηση της πολιτικής και οικονομικής ενοποίησης είχε θετικό αποτέλεσμα.

Αντίθετα στην Ελλάδα που ήταν η μόνη χώρα που, μεταπολεμικά, βίωσε το πλήγμα του εμφυλίου, παρέμεινε με το σύμπλεγμα του ηττημένου που διακατείχε το μισό πληθυσμό, σε σημείο που παρά την οικονομική βοήθεια, αρχικά του σχεδίου Μάρσαλ και αργότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπόρεσε να εξαλείψει τις  αναχρονιστικές ιδεοληψίες που πήγαζαν από τις Μαρξιστικές επιρροές της Σοβιετικής Ένωσης.

EAM 2.jpg

EAM.jpg

Ταυτόχρονα βιώσαμε το πλήγμα μίας στρατιωτικής δικτατορίας που καθυστέρησε ακόμη περισσότερο  την ένταξη της  Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια.

Το αποτέλεσμα, η Ελλάδα με μία ελλειμματική παράδοση δημοκρατικής διακυβέρνησης, έδωσε χώρο στην ανάπτυξη έντονου συνδικαλιστικού κινήματος,  ταυτόχρονα με την ευκαιρία που της δινόταν   για την  ανάπτυξη της βιομηχανίας της.

Η αποβιομηχανοποίηση της Ελλάδας ήταν αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων μεταξύ των οποίων μετατόπιση των γεωπολιτικών συνθηκών, η ανάγκη υπέρογκων αμυντικών δαπανών, μεγάλου δανεισμού, πολιτικού συστήματος που παρήγαγε κρατισμό και πελατειακές σχέσεις τόσο από δεξιά όσο και αριστερά, χαμηλή ανταγωνιστικότητα κλπ.

Τελικά φτάσαμε στην παρούσα κατάσταση που οι χώρες της πρώην Σοβιετικής ένωσης όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία η Πολωνία κλπ ξεπερνούν σιγά σιγά την Ελλάδα σε ρυθμούς ανάπτυξης και άλλων οικονομικών μεγεθών.

Το χαμηλό επίπεδο των πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν κατηγορίες για τις εκατέρωθεν ευθηνές που έφεραν την Ελλάδα στην πτώχευση αποτελούν, για τις επόμενες γενιές, μνημείο πολιτισμικής καθυστέρησης.

Και οι δύο υποτιμούν την νοημοσύνη των Ελλήνων.

Οι αντιπαραθέσεις εξακολουθούν να βασίζονται σε ξεπερασμένους προβληματισμούς προηγουμένων δεκαετιών, σε περιπτώσεις ακόμα και εκατονταετιών.

Το βάθος και η ακεραιότητα των απόψεων, η πίστη σε ιδέες,  οι πεποιθήσεις σε συγκεκριμένες αρχές και ιδεολογίες κατάντησε να  αποτελούν μόνο  μέσα λαϊκισμού και τακτικής. Το αποτέλεσμα είναι ότι το πολιτικό μας σύστημα έχει χάσει πλέον την αξιοπιστία του.

Έχω να προσάψω πολλά στα κόμματα της αριστεράς που έκαναν τα πιο εμφανή και θεαματικά άλματα αναξιοπιστίας αλλά και  τα κόμματα της αντιπολίτευσης  υπολείπονται σημαντικά στον τομέα της αναγνώρισης σοβαρών σφαλμάτων και δικών τους ιδεοληψιών.

Δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε απόψεις και προκαταλήψεις της αριστεράς που άλλοτε αφορούν θεωρητικά θέματα  όπως   αν η αριστεία αποτελεί επιθυμητό χαρακτηριστικό, η θέματα ψηφοθηρικής τακτικής όπως αν οι νέοι πρέπει να ψηφίζουν από τα 16 και πολλά άλλα. Το σημαντικότερο όμως αφορά την έλλειψη ρεαλισμού στην αντιμετώπιση προβλημάτων μίας σύγχρονης οικονομίας.

ARISTIA.jpg

Όσον αφορά τις σημερινές αντιπαλευόμενες παρατάξεις δεν μπορώ να μην τις κατηγορήσω για σοβαρό στρουθοκαμηλισμό  για τον δικό της λαϊκισμό, τις δικές της πελατειακές σχέσεις και το σοβαρότερο την δική της συμμετοχής στην ευθύνη γιγάντωσης του ελλείματος στην οικονομία.

Πίσω από όλα αυτά κρύβονται ‘τακτισμοί’ και όχι πραγματικοί προβληματισμοί  για την βελτίωση της κατάστασης της χώρας.

Οι προβλέψεις για τις επόμενες εξελίξεις

Κάτω από τις συνθήκες αυτές ποιες μπορεί να είναι οι προβλέψεις για τις εξελίξεις τα επόμενα χρόνια;

Όπως  πάντα, ιστορικά, οι εξελίξεις στην Ελλάδα επηρεάζονται πολύ από τον ρόλο της στο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η μέχρι στιγμής συμπεριφορά της Ευρώπης και της Αμερικής θα προσδιορίσουν τις εξελίξεις και αυτή την φορά.

Η Ελληνική αριστερά, για την Ευρώπη και την Αμερική, ήταν αναγκαίο κακό, ώστε η προσαρμογή της Ελληνικής οικονομίας να γίνει με περισσότερο έλεγχο των λαϊκών στρωμάτων. Δεν χύθηκε αίμα παρά την δραματική μείωση του βιοτικού επιπέδου.

η αξιολόγηση.jpg

Βέβαια στον βωμό αυτού του συμβιβασμού θυσιάζεται η σημερινή συγκυβέρνηση που έχασε οριστικά την αξιοπιστία της.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρει ποια θα είναι η καινούρια εκλογική εικόνα που θα εμφανιστεί στην Ελλάδα μετά τις Γερμανικές εκλογές.

Είναι βέβαιο ότι η Γερμανία θα σκληρύνει την θέση της και θα εγκαταλείψει την όποια ανοχή είχε στις αβρότητες με τον κ Τσίπρα.

Ο κίνδυνος εστιάζεται στα αναμενόμενα αρνητικά  αποτελέσματα της τρίτης αξιολόγησης, κυρίως λόγω της μείωσης της φοροδοτικής ικανότητας των Ελλήνων και της αύξησης του χρέους του κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα.

 

αστραπες.jpg

Ο μονότονος ήχος του τραίνου σε ναρκώνει, σου κλείνει τα μάτια.

Βλέπεις από το παράθυρο τα λαγκάδια της ζωής σου

τα δάση, τις γέφυρες πάνω από τους γκρεμούς.

Βλέπεις μέσα από το φως του φεγγαριού, τις ανταύγειες  από τις αστραπές η τον ήλιο που εναλλάσσεται με το απότομο σκοτάδι της σήραγγας .

Πάνω στις ράγες μιας διαδρομής με λίγες διακλαδώσεις και πολλούς σταθμούς

Με ένα τέρμα, γνωστό σαν το πεπρωμένο σου.

ΝΚ

 

‘Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια’

 Στα πλαίσια της προετοιμασίας των νέων εξαγγελιών στην έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Αρχηγός της αντιπολίτευσης προετοιμάζονται για καινούριες εξαγγελίες.

Έχει όμως σημασία τι θα εξαγγείλουν αν τελικά δεν τα υλοποιήσουν;

Σύμφωνα με τον κ Τσίπρα το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.

Πράγματι, αυτό όμως ισχύει και για τον ίδιο και για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που θεωρούν δόκιμο να προσπερνούν τις κριτικές για ανεκπλήρωτες εξαγγελίες, ονοματίζοντάστες  ‘Περσινά ξινά σταφύλια’. Πολύ άστοχο κύριε Αλεξιάδη.

Είναι κουραστικό να υπενθυμίζει κανείς συνέχεια στον κόσμο τον αριθμό των ψευδών υποσχέσεων, ανακοινώσεων, αναφορών, ειδήσεων, εξαγγελιών, παραποιήσεων, υπαναχωρήσεων, ιδιαίτερα όταν η αποκάλυψη των παραπάνω παράγουν προφάσεις και δικαιολογούνται σαν αποτέλεσμα πιέσεων των δανειστών, ή αποτέλεσμα παραπλάνησης , ή ‘αυταπάτης’.

Η ελεγχόμενη πληροφόρηση

Η υπενθύμιση για την σωρεία των ψευδών εξαγγελιών,  θεωρείται από τον ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, μία κακοπροαίρετη τακτική δυσφήμισης του ‘εξωραϊστικού’ έργου της κυβέρνησης, τακτική που κατά την κυβέρνηση ακολουθείται από την αντιπολίτευση  με τα γνωστά μας ‘Βοθροκάναλα’ που εξυπηρετούν κατά αυτήν μόνο τα συμφέροντα των ‘καλαναρχών’.

Ας ακούσουμε, λοιπόν, τι μας λέει ο υφυπουργός υγείας και περήφανος κουμουνιστής κ Πολάκης: Όσοι αναφέρονταν η έκαναν ρεπορτάζ για τον εκλιπόντα πρώην Πρωθυπουργό Κωσταντίνο Μητσοτάκη το έκαναν για να έχουν μελλοντικά χαριστικά οφέλη από τον υιό του Κυριάκο…

Όταν όμως κάποιος αποφασίσει να παρακολουθήσει τα δημόσια κανάλια, ταυτόχρονα με τα περισσότερα ιδιωτικά, νομίζει πως βρίσκεται σε δύο διαφορετικές χώρες.

Αυτά αποτελούν, αναμφισβήτητα δείγματα ελεγχόμενης πληροφόρησης από την εκάστοτε κυβέρνηση, πρακτική που αντιμετωπίζεται, κατά κοινή ομολογία, μόνο με την πολυφωνία. Αυτήν την πολυφωνία προσπαθεί να ελέγξει ο ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με κάθε μεθόδευση και μέσο.

Η πρακτικής υιοθέτησης του ψεύδους

Για να επανέλθω στο θέμα της πρακτικής υιοθέτησης του ψεύδους, από την οποιαδήποτε παράταξη, πιστεύω ότι ο ανεπηρέαστος αναγνώστης, θα συμφωνήσει μαζί μου ότι η εξάλειψη του  ψεύδους αποτελεί θέμα αλλαγής κουλτούρας, ώστε ο ψευδόμενος πολιτικός, τελικά, να τιμωρείται ενώ ο ειλικρινής να επιβραβεύεται.

Ασφαλώς, θέλω να υπογραμμίσω, ότι το ψεύδος δεν είναι αποκλειστικό ‘προνόμιο’ της  παρούσας κυβερνητικής παράταξης και αναγνωρίζω ότι η πρακτική των ψευδών, προεκλογικών και μη, εξαγγελιών, αποτελούσε και αποτελεί πρακτική των περισσοτέρων πολιτικών παρατάξεων, αλλά ο λαϊκισμός και το ψεύδος με στόχο την παραπλάνηση και υφαρπαγή των ψήφων των λαϊκών στρωμάτων έχει ξεπεράσει τα όρια, σε βαθμό που τελικά υιοθετείται από τους φανατικούς σαν αποδεκτή τακτική που ‘Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα’

Αυτή η τακτική κατάντησε εξιλέωση  για κάθε είδους ιδεοληψία.

Για τον λόγο αυτό τα ψέματα δεν θα έπρεπε να εξισώνονται, για να αμβλύνεται η σημασία του εγκλήματος, αντίθετα θα πρέπει να αναλύονται για την σκοπιμότητά τους , να αποτελούν  κριτήριο των πράξεων των εκάστοτε κυβερνόντων και να γίνεται μάθημα για τους ψηφοφόρους μίας υγειούς δημοκρατίας.

Το ψεύδος αλλοιώνει βασικές αρχές των πολιτικών παρατάξεων

Τα ψεύδη όμως αλλοιώνουν ακόμα και τις βασικές αρχές και ιδεολογίες των πολιτικών παρατάξεων, που εγκαταλείπονται μπροστά στην αίγλη και έλξη της εξουσίας.

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί, για ένα κουμουνιστή, ότι βασική αρχή για ανάπτυξη θα αποτελούσε η ενίσχυση της ιδιωτικής οικονομίας;

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι η Ευρωπαϊκή ‘νομενκλατούρα’ που αντιπροσωπευόταν κατά τον κ Τσίπρα από την κα Μέρκελ θα μετατρεπόταν για τον ίδιο σε προσφιλή και επιθυμητό εταίρο;

Μήπως εδώ υποκρύπτονται κάποιου είδους συμβιβασμοί που έχουν σχέση με τη αλλαγή των πραγματικών προθέσεων και συμφερόντων  των δυο μερών;

Γιατί, ποιος μπορεί να ξεχνά την κα Μέρκελ να λέει ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να δεχτεί τους νέους επιστήμονες από την Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μεγάλης ανεργίας νέων στην Ελλάδα.

Και τι γίνεται σήμερα μετά από δυόμιση χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ;

Έχουν μεταναστεύσει 500.000  νέοι Έλληνες προς το εξωτερικό, και η κυβέρνηση περηφανεύεται για την μείωση της ανεργίας, ενώ ο Υφυπουργός παιδείας κ Ζουράρης αλλά και ο ίδιος ο Υπουργός παιδείας προτρέπουν τους νέους να αποδημήσουν αν δεν βρίσκουν εργασία.

Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουμε  λίγο περισσότερο υποψιασμένοι για τις πραγματικές προθέσεις των κυβερνώντων πίσω από τις γενικόλογες εξαγγελίες, κυρίως για ταξική δικαιοσύνη, ανακατανομή πλούτου, ισότητα, Εθνική ανεξαρτησία, μελλοντική ανάπτυξη που συνεχώς αναβάλλεται, διότι τα θέματα αυτά, συχνά εμπεριέχουν τελείως αντιφατικά στοιχεία.

Τι είδους ανάπτυξη έχει επιτευχθεί όταν έχει εξολοθρευθεί η τάξη των συνταξιούχων που αναπτύσσουν τάσεις αυτοκτονία, όταν η μέση τάξη ασχολείται μόνο με τις σκέψεις πως θα πληρώσει τους φόρους, όταν η ίδια η κυβέρνηση εξαγγέλλει ότι ο καιρός των μικρό επιχειρηματιών, δηλαδή η ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας  έχει τελειώσει, όταν αντιδρά στην δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων που θα μπορούσε να προσελκύσει συνάλλαγμα από φοιτητές του τρίτου κόσμου, όταν αρνείται την δημιουργία ξενόγλωσσων τμημάτων ακόμα και στα δημόσια πανεπιστήμια, την στιγμή που η Αγγλική γλώσσα έχει καταστεί, παγκόσμια, η γλώσσα της τεχνολογίας της οικονομίας, των εξαγωγών και του τουρισμού .

Η γλώσσα του μεταλλαγμένου καπιταλιστή

Ποια είναι, επιτέλους, η γλώσσα του κ Τσίπρα, του μεταλλαγμένου καπιταλιστή ή του ‘κρυφό κουμουνιστή’;

Μία πρώτη ένδειξη για προσαρμογή της κυβέρνησης στον χώρο της ιδιωτικής οικονομίας είναι η επένδυση της Παπαστράτος ΑΒΕΕ με τα 300 εκ €. Ελπίζω πραγματικά να βοηθηθούν  οι Νεοφυείς και εξαγωγικές επιχειρήσεις με άμεση αλλαγή του γραφειοκρατικού περιβάλλοντος και της υπερφορολόγησης.

Η επιχειρηματικότητα και η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν συμβαδίζουν με τον κρατισμό. Η κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα δεν είναι προϊόν της ελεύθερης οικονομίας, αντίθετα βρίσκει πρόσφορο έδαφος σε  συνθήκες κρατισμού.

Ο δρόμος προς την ανάπτυξη

Το τελικό ερώτημα που αιωρείται και παραμένει είναι, αν ο δρόμος προς την ανάπτυξη εμπεριέχει συμβιβασμούς μεταξύ φιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς που μεταλλάσσεται, ποια θα μπορούσε να αποβεί μία πιο αποτελεσματική λύση,  η ριζοσπαστική αριστερή κυβέρνηση που ακολουθεί στην πράξη μία ακραία φιλελεύθερη πολιτική που επιβάλει την εξολόθρευση των μη παραγωγικών στρωμάτων όπως, οι συνταξιούχοι και αρκετοί παρασιτικοί κλάδοι της οικονομίας, ή μία ακραιφνώς φιλελεύθερη κυβέρνησης, που κάτω από την πίεση των ισχυρότατων συνδικαλιστικών κινημάτων, θα αναγκαστεί να συμβιβαστεί σε πολλούς τομείς;

Μήπως λοιπόν ο κ Τσίπρας, με την διγλωσσία του και το ‘ρουσφέτι’ αποτελεί  τον καλλίτερο σύμμαχο του ΔΝΤ και του Ευρωπαϊκού κατεστημένου;

 

Δεν μπορεί κανείς να μην  αναφερθεί , την περίοδο αυτή,  στην διαμάχη που προέκυψε μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για το θέμα συμμέτοχης της Ελλάδας στο συνέδριο που διοργανώθηκε  την Τετάρτη 23 Αυγούστου στην  πρωτεύουσα Ταλίν της  Εσθονίας,  στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Μέρας Μνήμης για τα θύματα των ολοκληρωτικών καθεστώτων», που έχει καθιερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το θέμα της άρνησης του υπουργού δικαιοσύνης Κοντονή να πάρει μέρος στην εκδήλωση της 23ης Αυγούστου του 2017 δηλώνει τα βαθύτερα ιδεολογικά θεμέλιά της κυβερνούσας παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί να ψηφοθηρήσει από δύο ακροατήρια, του παραδοσιακού καθαρόαιμου κουμμουνιστικού και του κεντροαριστερού σοσιαλιστικού ακροατηρίου που το θεωρεί απαραίτητο και αναγκαίο συνοδοιπόρο για τις επερχόμενες εκλογές. Ταυτόχρονα ανησυχεί για την ερμηνεία που θα δώσουν τα ευρωσοσιαλιστικά κόμματα.

Η διγλωσσία είναι αναπόφευκτη΄, διότι παρά την προσπάθεια να εμφανίσει την προσπάθεια της Ευρώπης ή κυρίως των κρατών της τέως Σοβιετικής Ένωσης σαν κατάλοιπα Ναζισμού, στην πραγματικότητα αντιμετωπίζει την ουσιαστική καταδίκη της κουμμουνιστικής κοσμοθεωρίας από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν αποτέλεσμα ο κ Κοντονής δεν κερδίζει ψήφους ούτε από το ΚΚΕ ούτε από τα κεντροαριστερά κόμματα που σήμερα προσπαθούν να ανασυνταχθούν.

Από την άλλη πλευρά η προσπάθεια της ‘Αυγής’ να εμφανίσει την Νέα Δημοκρατία σαν ακροδεξιό κόμμα  την εκθέτει γιατί το πραγματικό θέμα που τίθεται δεν είναι η εξίσωση Ναζισμού και Κουμμουνισμού σαν κοσμοθεωρίες  αλλά τα εγκλήματα που πραγματοποιήθηκαν από τους Ναζιστές και τον Κουμμουνισμό σε διάφορες φάσεις της εξέλιξής του. Ο Κουμμουνισμός σαν πολιτική οντότητα έχει νομιμοποιηθεί από τον Κωσταντίνο Καραμανλή, μετά την μεταπολίτευση. Δεν τίθεται λοιπόν κανένα θέμα εξίσωσης του Ναζισμού με τον Κουμμουνισμού, τα εγκλήματα όμως είναι εγκλήματα και δεν πρέπει να αφήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να μας παρασύρει, για καθαρά λόγους αποπροσανατολισμού, από τα πραγματικά προβλήματα που η ιδεοληψία του μας οδηγεί.

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Έχω  ξανά αναφερθεί σε θέματα τεχνολογικών εξελίξεων και των επιπτώσεων που θα επιφέρουν στην κοινωνία, την πολιτική και την οικονομία.

Η φαντασία του μέσου ανθρώπου δεν μπορεί να διανοηθεί πόσο κοντά βρίσκεται το μέλλον που η καθημερινότητά μας θα αλλάξει σε βαθμό που οι αξίες, οι συνήθειες, οι προβληματισμοί, η οικονομία αλλά και οι διάφορες πολιτικές θεωρίες θα μας φανούν ότι παρέρχονται από  ένα μυθικό παρελθόν.

Ας αφήσουμε λοιπόν την φαντασία μας να τρέξει σαν να βλέπουμε μία ταινία επιστημονικής φαντασίας, μην αντιδράσετέ γιατί η ταχύτητα των εξελίξεων είναι αυταπόδεικτη όταν αναλογιστεί κανείς τις εξελίξει των τελευταίων  100 ετών.

Σας υπόσχομαι λοιπόν  ότι η τεχνική νοημοσύνη, η ρομποτική με τους τρισδιάστατους εκτυπωτές, η συγκέντρωση τεράστιου όγκου ψηφιακών  δεδομένων, η τηλεπικοινωνίες, η άντληση ενέργειας από πολλαπλές πηγές θα δημιουργήσουν ένα κόσμο πέραν της αντίληψης  του μέσου ανθρώπου.

Για να προσεγγίσω το θέμα λίγο απλοϊκά θα προσπαθήσω να  φέρω μερικά παραδείγματα με τις συνέπειές τους.

 1. Τι θα συμβεί όταν θα μπορεί ο μέσος άνθρωπος να καλεί το ραδιοταξί που θα έρχεται στο σπίτι χωρίς οδηγό; Αναλογιστήκατε τι θα γίνει με το επάγγελμα του ταξιτζή; Τι διέξοδο θα βρει η Βιομηχανία κατασκευής αυτοκινήτων;
 2. Η δημιουργία, διασταύρωση και συσχέτιση τεράστιων ψηφιακών βάσεων δεδομένων που θα περιλαμβάνουν όλα τα σχετικά με περιουσιακά στοιχεία, πολεοδομία, ιστορικό τίτλων, νομικά στοιχεία τραπεζικές εκκρεμότητες, εφορία, νομολογία, δασαρχείο, φωτογραφείων, ολογραμμάτων, μελετών στατιστικών στοιχείων κλπ. Ταυτόχρονα θα υπάρχει βάση δεδομένων με όλα τα διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία. Μήπως αλλάξατε γνώμη για το επάγγελμα του Συμβολαιογράφου, δικηγόρου και μεσίτη. Μην αμφιβάλετε ακόμα και 20 χρόνια πρίν παρόμοιες αγοροπωλησίες γινόταν χωρίς συμβολαιογράφους.
 3. Αμφιβάλλετε ότι οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές, θα κατασκευάζουν από μηχανήματα μέχρι ουρανοξύστες; H τεχνολογία αυτή είναι ήδη σε εξέλιξη.
 4. Η ρομποτική ήδη διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την χειρουργική.
 5. Δεν θέλω να συνεχίσω με παραδείγματα τεχνικής νοημοσύνης.
 6. Στην τεχνολογία των ολογραμμάτων, με εφαρμογές, στο θέατρο την τέχνη, στα ταξίδια, στο τουρισμό, στα μουσεία

Ελπίζω ότι σας  έπεισα τουλάχιστον να προβληματιστείτε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Βρισκόμαστε στα μέσα προς το τέλος του 2017 και αν θα ήθελε κανείς να περιγράψει με λίγα λόγια το αποτύπωμα της εποχής θα μπορούσε να πει:

Την εποχή χαρακτηρίζουν:

 1. H αποκάλυψη της ’Πρώτη φορά αριστερά’ παρά το γεγονός ότι κατα κυριολεξία αποτελεί την συνέχεια της ‘μεταπολιτευτικής πρώτης φοράς αριστερά’ του Ανδρέα Παπανδρέου, που κέρδισε την λαϊκή ψήφο με εξαγγελίες όπως: Έξω οι βάσεις του θανάτου, ΕΟΚ ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο κλπ, και βέβαια όλοι θυμόμαστε τι ακολούθησε. Ακολουθώντας την ίδια τακτική ο ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ εξήγγειλε το σκίσιμο των μνημονίων, την σκληρή διαπραγμάτευση με τους δανειστές, εκμεταλλεύτηκε το κύμα των αγανακτισμένων πολιτών και αφού αναρριχήθηκε στην εξουσία, προσγειώθηκε στην σκληρή πραγματικότητα του παγκόσμιου ανταγωνισμού.          .
 2. Η οικονομική και κοινωνική κρίση που την πληρώνει κυρίως η γενιά των συνταξιούχων σαν αποτέλεσμα της εκδικητικότητας δύο προηγουμένων γενεών.
 • Της γενιάς των χαμένων του εμφυλίου πολέμου που δεν εκτονώθηκε με την αναγνώριση του κουμμουνιστικού κόμματος που έγινε από τον Κωσταντίνο Καραμανλή, και
 • Της ‘κακομαθημένης’ γενιάς του άκρατου δανεισμού της περιόδου μετά την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σκόρπισε αλόγιστα επιδοτήσεις και χαριστικές χρηματοδοτήσεις.
 1. Ο κρατισμός, και οι ανεξάρτητα πολιτικής προέλευσης, πελατειακές σχέσεις κάθε μορφής, μία πραγματική διαχρονική ασθένεια της κοινοβουλευτικής πρωθυπουργικής δημοκρατίας μας, που δεν κατάφερε κανένας, μέχρι σήμερα, να θεραπεύσει .
 2. Η αφύπνιση του Νέο Οθωμανισμού στην Τουρκία που επιδεινώνει την οικονομική δυσχέρεια στην Ελλάδα.
 3. Το μεταναστευτικό κύμα από Ασία , Μέση Ανατολή, και Βόρειο Αφρική προς την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.
 4. Η μετακίνηση επιστημονικού προσωπικού από την Ελλάδα στην δύση και την Μέση Ανατολή λόγω αρνητικών συνθηκών, με αποτέλεσμα την πληθυσμιακή μείωση στην Ελλάδα και αντίστοιχη γήρανση του πληθυσμού που στερεί τις ελπίδες για μία ανάκαμψη, όταν οι νέοι επιστήμονες αποτελούν το κυριότερο πλουτοπαραγωγικό μέσο της σημερινής κοινωνίας .
 5. Τέλος η αστάθεια που δημιουργεί η τρομοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο που δημιουργήθηκε από την σύγκρουση φανατικών ισλαμιστών με τα πρότυπα τις αρχές και τις αξίες του δυτικού τρόπου ζωής που δεν μπορεί να απορροφήσει δύο ίσως και τρεις γενεές οικονομικών μεταναστών και προσφύγων.

Το συμπέρασμα που βγάζω από αυτή  την συνοπτικού παρουσίαση της κατάστασης είναι ότι η Ελληνική πατρίδα έχει πολύ λίγα περιθώρια να ανασυνταχθεί και να αντιμετωπίσει τα αυξανόμενα προβλήματα με πρώτο γνώμονα την απαλλαγή από όλους τους φορείς των φανατικών που λειτουργούν απωθητικά σε όλες τις   προσπάθειες συνεργασίας, σε πολιτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η άντληση ισχύος από όλες ανεξαιρέτως τις πηγές και μέσα δημιουργικής παραγωγής που διαθέτει ο Ελληνισμός είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να σχηματιστεί η ελάχιστη κρίσιμη μάζα  δυναμισμού που θα μπορέσει να φέρει ένα θετικό  ελπιδοφόρο αποτέλεσμα.

Είναι πραγματικά περίοδος άμεσης ανάγκης ανασυγκρότησης.

Ο Ελληνισμός  έχει  πηγές από τις οποίες μπορεί να αντλήσει δυναμισμό, τόσο στο εσωτερικό όσο και παγκόσμια, μία κυβέρνηση πρέπει να αναγνωρίσει τον χώρο του Ελληνισμού στην διεθνή του διάσταση για να αποκτήσει την κρίσιμη μάζα.

Σαν παράδειγμα μπορούμε να δούμε τι πέτυχε το Ισραήλ. Ο Ελληνισμός είναι παγκόσμιος και σαν τέτοιο πρέπει κάθε κυβέρνηση της Μητέρας  πατρίδας να τον δει.