επαναστασις.jpg

Το άρθρο αυτό στόχο έχει να τονίσει, στο στέλεχος μίας επιχείρησης μεσαίου η μεγάλου μεγέθους, την ανάγκη να ερευνήσει την τεχνολογία ECM, σε σχέση με το αντικείμενο της δραστηριότητας της εταιρίας του, με ευρύτητα, εν όψη τόσο της δυνατότητας  άμεσης μείωσης του λειτουργικού κόστους, όσο και της συνειδητοποίησης των σημαντικών αλλαγών που έρχονται και θα επηρεάσουν σοβαρά τον τρόπο λειτουργίας των περισσοτέρων επιχειρήσεων.

ROI-for-Papyros-ECM-Solutions-890x510.jpg

 Ο όρος 4η τεχνολογική επανάσταση

Ο όρος 4η τεχνολογική επανάσταση σιγά σιγά καθιερώνεται με τους ορίζοντες που ανοίγονται από τις νέες τεχνολογίες επικοινωνιών, τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης (machine learning)  , ‘έξυπνης’ ρομποτικής , της υιοθέτησης των μεγάλων βάσεων πληροφοριών (BigData) και από τις επιπτώσεις που, μετά βεβαιότητας, θα έχει η επανάσταση αυτή στις οικονομικές, κοινωνικές και  αναπόφευκτα πολιτικές εξελίξεις.

Τα πρώτα δείγματα

Η 4η τεχνολογική  επανάσταση έχει επιπτώσεις, πρωταρχικά, στις προηγμένες βιομηχανικά κοινωνίες που η μαζικότητα και πολυπλοκότητα στις γραμμές παραγωγή, και στις διαδικασίες είναι πολύ μεγάλες και όπου η αυτοματοποίηση έχει μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης.

Το πρώτο στάδιο ένταξης στην 3η τεχνολογική επανάσταση για τις διαδικασίες σε μία επιχείρηση  είναι η υιοθέτηση τεχνολογιών ECM. 

 Η Ελληνική αγορά

Η έλλειψη μεγάλων βιομηχανικών μονάδων στην Ελληνική αγορά περιορίζει σημαντικά την εμπειρία των στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών.

Ακόμη περισσότερο καθυστερεί στην συνειδητοποίηση των επερχόμενων αλλαγών που η 3η τεχνολογική επανάσταση θα επιφέρει τα επόμενα χρόνια. Αυτές οι αλλαγές, θα επηρεάσουν τόσο τις δομές παραγωγής, όσο και τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες εργασίας και του διεθνούς ανταγωνισμού.

Ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία

Η άφιξη της 4ης τεχνολογικής επανάστασης εμφανίζει ορισμένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα και ευκαιρίες για την βελτίωση της ελληνικής οικονομίας, δεδομένου ότι εδώ , δεν αντιμετωπίζεται η ανάγκη αναδιάρθρωση μεγάλων βιομηχανικών μονάδων που θα  απαιτούσε αρκετό χρόνο μετασχηματισμού (Reengineering).

Ευτυχώς, δεν χρειάζεται να αναδιαρθρώσουμε κάποια βαριά βιομηχανία (πχ. Αυτοκινητοβιομηχανία ). Αντίθετα μπορούμε να αναβαθμίσουμε άμεσα και εύκολα συγκεκριμένους τομείς και να διατηρήσουμε την πρωτοπορία, όπου την έχουμε, επεκτείνοντάς, για παράδειγμα, την αναβάθμιση του τομέα υγείας και ασφάλισης σε συνδυασμό με τον τουρισμό που είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας.

Κλάδοι όπως η ναυτιλία, η επόμενη ελληνική παγκόσμια κυριαρχία, μπορεί να ωφεληθεί διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά της στην ασφάλεια και την αξιοπιστία, στην ποιότητα, στη ταχύτητα των μεταφορών, στη διαχείριση προσωπικού κλπ.

Μία ακόμη ευκαιρία για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας με την αξιοποίηση της τεχνολογίας ECM αποτελεί τόσο ο κλάδος εισαγωγών και εξαγωγών όσο και η μεταποίηση καθώς και οι εταιρίες logistics  που σχετίζονται με την διαχείριση των διαδικασιών εισαγωγών εξαγωγών εκτελωνισμού και διακίνησης.

Παρά τους παραπάνω αναφερόμενες λόγους που θα έπρεπε να αξιολογηθούν και να αποτελέσουν το κίνητρο για την υιοθέτηση της στρατηγικής ECM οι επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν να ακολουθήσουν, κάτω από την πίεση των διεθνών οργανισμών που επιβάλουν την υιοθέτηση διεθνών προτύπων, πιστοποίησης και διασφάλισης προσωπικών δεδομένων. πχ από την 1η Απριλίου 2018 θα ισχύσουν σχετικές οδηγίες παραβίωσης των οποίων θα επιφέρουν σημαντικές χρηματικές ποινές   

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε αντιπαράθεση με το πρόβλημα της ανεργίας

Η 4η τεχνολογική επανάσταση και κατ’ επέκταση η τεχνολογία ECM κυρίως αφορά την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που δεν σχετίζεται απαραίτητα με την μείωση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά αφορά στην αύξηση της αποδοτικότητας του ίδιου του ανθρώπινου δυναμικού.

Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται, εξοικονόμηση δαπανών σε μέσα και υλικά, βελτίωση των διαδικασιών, μείωση, ακόμα και εξάλειψη σφαλμάτων και τέλος εξασφαλίζεται η ευελιξία της επιχειρησιακής μονάδας, ώστε να προσαρμόζεται στις απότομες αλλαγές των συνθηκών της αγοράς.

Βέβαια θα ήταν υποκριτικό να μην τονίσω ότι, μία από τις σοβαρότερες επιπτώσεις της 4ης τεχνολογικής επανάστασης θα είναι η μείωση διαθεσίμων θέσεων εργασίας με αποτέλεσμα η πραγματική πρόκληση να είναι ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος της ανεργίας .

Η αύξηση της ανεργίας, είναι  ταυτόχρονα βέβαιο ότι, θα λειτουργήσει σαν μοχλός  για μια νέα κοινωνική προσαρμογή με την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων.

Η τεχνολογία ECM προάγγελος της τεχνητής νοημοσύνης 

Είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς πού υπάρχει η συσχέτιση της τεχνολογίας ECM με την επόμενη φάση προσαρμογής της παραγωγικής διαδικασίας  που είναι η σταδιακή εφαρμογή της αυτοματοποίησης εργασιών και διαδικασιών αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, την ρομποτική σε συνδυασμό με τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που παράγουν οι επιχειρήσεις καθημερινά  (Big Data).

Σαν παράδειγμα, μπορεί να αναφερθεί ότι τα συστήματα ECM περιλαμβάνουν τόσο, τις τεχνολογίες ψηφιοποίησης εγγράφων και εικόνων με δυνατότητες αυτόματης αναγνώρισης του περιεχομένου τους, όσο και τα συστήματα παρακολούθησης ροής εργασίας και διαδικασιών (BPM),  μέσω των οποίων  αξιολογούνται, επεξεργάζονται και διαμοιράζονται οι πληροφορίες.

Ο συνδυασμός των παραπάνω εργαλείων επιτρέπει σε ένα σύστημα ECM να αναγνωρίζει στοιχεία και δεδομένα από εκατοντάδες πηγές διαφορετικών εισερχόμενων έγγραφων, διαφόρων τύπων και κατηγοριών.

Τα συστήματα αυτά αξιοποιούν τη γνώση που αντλείται από αρχεία ‘big data’,  χαρακτηρίζουν, ταξινομούν  τις πληροφορίες αυτές και τις δρομολογούν σε διάφορους παραλήπτες, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, ώστε να εκτελεστούν οι επόμενες δραστηριότητες ( πχ. έλεγχος, εγκρίσεις, λογιστικοποιήσεις κλπ.) .

Με αυτό, το σχετικά απλό παράδειγμα, ελπίζω να γίνεται αντιληπτό  πώς, με την παρεμβολή των τεχνολογιών ECM, εφαρμόζεται σταδιακά, η κατάτμηση φάσεων της όποιας παραγωγικής διαδικασίας, που τελικά οδηγεί στην αντικατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα με συστήματα που θα διαθέτουν όλο και περισσότερη ευφυία.

Η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα

Η διαδικασία της μετάβασης αρχικά επιτρέπει την κατάτμηση κάθε  έργου σε μικρότερα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να απαιτεί όλο και λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση ( που μπορεί σε πρώτη φάση να καλύπτεται από προσωπικό χαμηλότερου κόστους) , αλλά αργότερα κάθε στάδιο αντικαθίσταται από συστήματα και αυτοματισμούς τεχνικής νοημοσύνης.

Τελειώνω υπογραμμίζοντας την σημασία έγκαιρης προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που επιβάλουν οι εκάστοτε τεχνολογικές εξελίξεις:

  1. Την 1η Τεχνολογική (Βιομηχανική) επανάσταση, ακολούθησε ο 1ος Παγκόσμιος Πόλεμος
  2. Την 2η  Τεχνολογική επανάσταση ακολούθησε ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος
  3. Την 3η Τεχνολογική επανάσταση ακολούθησε το ταξίδι του ανθρώπου στην σελήνη και το διάστημα
  4. Την 4η Τεχνολογική επανάσταση ακολουθεί η τεχνίτη νοημοσύνη  και αυτή;

Με το ερώτημα αυτό σας αφήνω και σας προτρέπω να διερευνήσετε ακόμη περισσότερο τους τομείς εφαρμογής των τεχνολογιών Enterprise Content Management σε σχέση με το αντικείμενο της δικής σας επιχείρησης.

Το πρόβλημα αφορά την επιβίωση της επιχείρησή μέσο-μακροχρόνια.

Μια πλοήγηση στα sites    http://skymarkrelate.com/

και http://www.modus.gr  είμαι βέβαιος θα προξενήσουν σημαντικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο.

Άρθρο του ιδίου  στο site της Modus

http://www.modus.gr/afipnisi-epixirimatikis-kai-politikis-koinotitas/